Slovenščina na dlani 2

Slovenščina na dlani 2

Podatki o projektu:

Trajanje: 1. 8. 2022–31. 12. 2023
Sofinancer: Republika Slovenija (Ministrstvo za kulturo)
Izvajalec: Filozofska fakulteta ter Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Univerza v Mariboru

V okviru projekta Slovenščina na dlani, ki je trajal od avgusta 2017 do septembra 2021, je bilo izdelano prosto dostopno interaktivno učno e-okolje za obogatitev pouka slovenščine. Projekt je potekal na Univerzi v Mariboru v sodelovanju Filozofske fakultete, Pedagoške fakultete ter Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko. Naložbo sta sofinancirali Republika Slovenija (Ministrstvo za kulturo) in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

V e-okolju lahko izbirate med vajami in nalogami iz naslednjih vsebinskih sklopov:

Slovnica:

  • Vsebine, ki se pri pisanju izkažejo kot bolj problematične, na primer sklanjanje zahtevnejših samostalnikov, raba nedoločnika in namenilnika, raba glagolov morati in moči, stopnjevanje pridevnikov, raba predlogov in podobno.

Pravopis:

  • Vsebine, ki so vezane na različna pravopisna področja, zlasti tista, ki nam pri pisanju povzročajo največ težav, na primer raba ločil, raba velike in male začetnice, pisanje besed skupaj, narazen ali z vezajem in podobno.

Frazemi in pregovori

  • Raznolike vaje in naloge, vezane na podobo, pomen in rabo frazemov ter pregovorov. Dodani so tudi celoviti slovarski opisi izbranih frazemov in pregovorov (zbirka FRIDA).

Besedila

  • Naloge za področje besedil, s pomočjo katerih razvijamo sporazumevalne jezikovne zmožnosti in kritično branje ter se učimo o prvinah besedil oziroma posameznih besedilnih skupin.

Zavihek Znanje

  • Vsi štirje vsebinski sklopi so opremljeni z razlagami jezikovnih pojavov in pravil oziroma z odgovori na najpogostejša vsebinska vprašanja. Razlage so dostopne kot pomoč pri reševanju posameznih vaj in nalog, zbrane pa so tudi v zavihku Znanje.

Od avgusta 2022 do decembra 2023 poteka projekt Slovenščina na dlani 2  – nadgradnja učnega e-okolja, katerega cilji so nadgradnja funkcionalnosti e-okolja, nadgradnja vsebin in promocija e-okolja.

Z nadgradnjo funkcionalnosti e-okolja bomo med drugim (1) omogočili dodatno diferenciacijo glede na primernost za tujce in učeče se s primanjkljaji, za katere je smiselno učenje na podlagi enostavnih primerov s splošno rabljenim besedjem, (2) omogočili vpogled v napačno rešene vaje in naloge in možnost njihovega ponovnega reševanja, (3) omogočili možnost prijavljanja napak v okolju s strani uporabnikov.

Vsebine bomo nadgradili med drugim z (1) novimi razlagami v zavihku Znanje, (2) vizualno ponazoritvijo izbranih razlag za lažje razumevanje in hitrejše usvajanje tudi pri učečih se s primanjkljaji, (3) dodatnimi slovarskimi opisi frazemov, (4) širšim naborom besedil, vključenih v naloge besedilnega sklopa.

Z učinkovitimi promocijskimi aktivnostmi pa bomo izboljšali prepoznavnost e-okolja.

Izvajalec projekta je Univerza v Mariboru. V projektu sodelujejo strokovnjakinje in strokovnjaki s Filozofske fakultete ter Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko.  Naložbo sofinancira Republika Slovenija (Ministrstvo za kulturo).