Pravopis in slovnica

Pravopis in slovnica

Vaje v sklopu pravopisa in slovnice izhajajo iz cilja, da omogočajo urjenje tistih znanj, ki se pri učencih kažejo kot šibke točke pri pisanju besedil ter zaradi katerih delajo pravopisne in slovnične napake.

Naslednji cilj je, da so vaje zasnovane tako, da lahko učenci tudi brez poseganja in vodenja učitelja sami uporabljajo e-okolje. S tem jim omogočimo čim bolj samostojno uporabo e-okolja, po drugi strani pa tudi razbremenimo učitelja. E-okolje bo zato vključevalo:

  • visoko stopnjo avtomatizacije in individualizacije vaj (računalnik bo uporabnika vodil skozi vaje, tako da bo hitro prešel tiste teme, ki jih obvlada, ter več časa posvetil svojim šibkim točkam),

  • avtomatsko povratno informacijo o uspešnosti opravljenih vaj (uporabniku ni treba čakati na učiteljeve popravke, ampak mu to informacijo sproti prikazuje računalnik).

Za izvedbo vaj se opiramo na korpus besedil. Zbrana bodo lektorirana besedila ustrezne jezikovne kakovosti iz tematik, ki so mladim zanimive. Na podlagi teh besedil bodo definirani računalniški algoritmi, ki bodo sami izbirali ustrezne primere povedi iz korpusa ter jih prikazovali za izvajanje vaj. Vaje iz slovnice in pravopisa bodo pretežno take, da bodo v celoti avtomatizirane in da se bodo prilagajale potrebam vsakega posameznega uporabnika. To nam omogočajo vaje:

  • vstavljanja (npr. vejic, ločil pri premem govoru, ustreznih besed, pravilnih besednih oblik),

  • popravljanja napak (npr. pri rabi male/velike začetnice, pisanju skupaj/narazen, pri napačni obliki glagola ali samostalnika).

Vaje bodo opremljene z razlagami, npr. zakaj mora na določenih mestih stati vejica, zakaj je neka besedna oblika ustrezna in druga ne ipd. Razvrščene bodo po težavnosti. Učenec vsako temo začne z lažjimi primeri in prepoznavanjem problema, na koncu pa lahko tudi sam vnaša razlage, jih primerja z obstoječimi razlagami v učnem e-okolju ter z razlagami v drugih e-virih.