Večjezični sintetizator teksta v človeški govor

Večjezični sintetizator teksta v človeški govor

Vodja: prof. dr. Bogomir Horvat
Sodelavci: prof. dr. Zdravko Kačič; mag. Janez Stergar; mag. Matej Rojc, Vladimir Hozjan
Projektni partnerji: Centralni raziskovalni laboratoriji podjetja SIEMENS, München, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Univerza v Mariboru
Cilj projekta je pridobitev novega znanja na področju večjezičnega sintetizatorja teksta v človeški govor. Osrednje področje raziskav je analiza metod na področju lingvističnega in akustičnega procesiranja. Zasnovana bo jezikovno neodvisna arhitektura sistema avtomatske pretvorbe besedil v govor in analizirana možnost uporabe najustreznejšega načina kodiranja besedil. Zasnovana bosta tudi postopek in kriterij za določitev baze osnovnih elementov sinteze govora. Razvit bo avtomatski sistem pretvorbe besedil v govor za slovenski in nemški jezik. Definirane bodo metode in postopki za določitev potrebne infrastrukture na nivoju lingvistiene analize besedila (leksikoni, slovarji) in postopki obravnave nepoznanih besed. Opravljene bodo raziskave na področju prozodične analize besedil in iskanja metod uteževanja besedil. Proučene bodo tudi možnosti avtomatskega uteževanja s pomočjo nevronskih mrež. Na nivoju akustičnega procesiranja bo izvedena analiza določanja najprimernejših osnovnih enot govora in metod določanja prozodičnih značilk.