Frazemi in pregovori

Frazemi in pregovori

Frazemi in pregovori predstavljajo pomemben del jezika, ki se pogosto aktualizira, prenavlja in izrablja v oglaševalske in druge namene. Kljub temu jim je v učnih načrtih in posledično tudi v procesu izobraževanja namenjena manjša pozornost, zato skušamo v projektu ta primanjkljaj odpraviti.
Naše izhodišče je, da frazemi in pregovori ob ustreznem didaktičnem pristopu predstavljajo velik izziv in motivacijo za učenje/poučevanje. Gre za enote, ki lahko bistveno izboljšajo jezikovne zmožnosti ustnega in pisnega sporazumevanja ter motivirajo za vseživljenjsko učenje in raziskovanje.
V tem sklopu bomo pripravili celostno obravnavo frazemov in pregovorov, ki bo prilagojena ciljnim uporabnikom. Prvi del sklopa se bo nanašal na izdelavo slovarskega opisa frazemov in pregovorov; na podlagi analiz poznavanja, rabe in pogostosti bo izbranih 100 frazemov in 100 pregovorov, za katere bomo skladno z najsodobnejšimi leksikografskimi načeli pripravili celostne slovarske opise. Drugi del sklopa bo vezan na pripravo raznovrstnih vaj in nalog, s pomočjo katerih bodo učenci spoznavali in utrjevali frazeme in pregovore, ne samo tiste, ki bodo podrobneje predstavljeni v slovarski obliki, temveč tudi druge, ki jih bomo zbrali v posebnem seznamu frazemov in pregovorov.