PLATTOS

PLATTOS

PLATTOS je večjezični in poliglotski sistem avtomatske pretvorbe besedil v govor (avtomatski sistem sinteze govora). Sistem temelji na korpusni sintezi govora ob uporabi neuniformnih enot sinteze. Sistem PLATTOS je trenutno izveden za sintezo slovenskega in nemškega* govora.

plattosZasnovan je modularno, kar omogoča njegovo fleksibilno konfiguriranje in preprosto prilagoditev zahtevam ciljne aplikacije. Ločitev jezikovno odvisnih jezikovnih virov od jezikovno neodvisnega jedra sintetizatorja omogoča preprosto vključevanje novih glasov za posamezni jezik, kot tudi razvoj sintetizatorja za nove jezike, razvoj večjezičnega sistema in vključitev funkcionalnosti poliglotske sinteze. Izvedba vseh stopenj procesiranja z uniformnim formalizmom omogoča pomnilniško in časovno učinkovito zasnovo sistema.
Učinkovitost procesiranja vhodnega besedila, vgrajen črkovalnik in poliglotska funkcionalnost omogočajo kvalitetno sintezo besedil iz različnih virov (dnevno časopisje, leposlovje, elektronska pošta, e-mediji…).

Pomnilniško in časovno učinkovita predstavitev jezikovnih virov omogoča uporabo obsežnih slovarjev in drugih jezikovnih virov in na ta način kvalitetno modeliranje prozodičnih značilnosti sintetiziranega govora. Uporaba neuniformnih enot sinteze omogoča tvorjenje razumljivega in naravno zvenečega govora.

 

* Uporabo jezikovnih virov, potrebnih za razvoj sistema razpoznavanja in sinteze govora za nemški jezik, so omogocili Centralni raziskovalni laboratoriji podjetja Siemens AG Muenchen.