dr. Bogdan Dugonik

Docent
univ. dipl. inž. el.

  Univerza v Mariboru
  Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko
  Inštitut za elektroniko in telekomunikacije.
  Koroška cesta 46
  2000 Maribor
  G2-3N.57
  TOR., 10:00-12:00
  Višji predavatelj doktor Bogdan Dugonik, univerzitetni diplomirani inženir elektrotehnike, je habilitiran za predmetno področje elektronike. Je član Laboratorija za digitalne in informacijske sisteme. Predava in izvaja vaje s področja elektronike, telekomunikacij in elektronskih medijev. Znanstveno je aktiven na področju testiranja digitalnih vezij, avdio in video sistemov, sistemov za podporo izobraževanju na daljavo ter pri razvoju sistemov za zajem in obdelavo podatkov v medicinskih aplikacijah. Trenutno je mentor več diplomantom na študijskih smereh VS elektronika in VS telekomunikacije. Je avtor ali soavtor več znanstvenih člankov, objavljenih v tujih in domačih znanstvenih revijah. Redno se udeležuje domačih in tujih znanstvenih in strokovnih konferenc. V preteklosti je sodeloval pri več mednarodnih raziskovalnih projektih. Aktivno spremlja novosti na področju multimedije, predvsem avdio in video sistemov. Je navdušen fotograf, ukvarja se tudi z digitalno avdio in video produkcijo. Je aktiven član skupine za promocijo fakultete. Zbir novejših znanstvenih člankov:
  • DUGONIK, Bogdan, PLENKOVIĆ, Mario. The role of future generation hybrid TV technologies in education = Uloga novih generacija hibridnih TV tehnologija u obrazovanju. Informatologia (Zagreb), 2012, vol. 45, no. 2, str. 103-114. [COBISS.SI-ID 16238358]
  • GRUBELNIK, Vladimir, DUGONIK, Bogdan, OSEBIK, Davorin, MARHL, Marko. Signal amplification in biological and electrical engineering systems : universal role of cascades. Biophysical chemistry. [Print ed.], aug. 2009, vol. 143, iss. 3, str. 132-138, ilustr. [COBISS.SI-ID 17043720],
  • DUGONIK, Bogdan, BREZOČNIK, Zmago. Seed and polynomial selection algorithm for LFSR test pattern generator in built-in self-test environment. Inf. MIDEM, september 2004, letn. 34, št. 3(111), str. 141-149. [COBISS.SI-ID 9343510
  • DUGONIK, Bogdan, MEOLIC, Robert. Uporaba video spletnih portalov za izobraževanje na daljavo. V: ZAJC, Baldomir (ur.), TROST, Andrej (ur.). Zbornik dvajsete mednarodne Elektrotehniške in računalniške konference ERK 2011, 19.-21. september 2011, Portorož, Slovenija, (Zbornik ... Elektrotehniške in računalniške konference ERK ...). Ljubljana: IEEE Region 8, Slovenska sekcija IEEE, 2011, zv. B, str. 433-436. [COBISS.SI-ID 15444758]
  • MEOLIC, Robert, DUGONIK, Bogdan. Uporaba FLTK pri poučevanju programiranja v C++ = Using FLTK in the course about C++ programming. V: ZAJC, Baldomir (ur.), TROST, Andrej (ur.). Zbornik dvajsete mednarodne Elektrotehniške in računalniške konference ERK 2011, 19.-21. september 2011, Portorož, Slovenija, (Zbornik ... Elektrotehniške in računalniške konference ERK ...). Ljubljana: IEEE Region 8, Slovenska sekcija IEEE, 2011, zv. B, str. 441-444. [COBISS.SI-ID 15445014]
  • DUGONIK, Bogdan, BREZOČNIK, Zmago. Test pattern generator modification method for BIST. V: BILJANOVIĆ, Petar (ur.), SKALA, Karolj (ur.). MIPRO 2010, 33rd International Convention, May 24-28, 2010, Opatija, Croatia. Proceedings. [Vol. 1, MEET & GVS]. Rijeka: MIPRO, cop. 2010, str. 142-147. [COBISS.SI-ID 14135062],
  • KOVŠE, Tim, DUGONIK, Bogdan, VUČINIČ DUGONIK, Aleksandra. Spletna aplikacija za zbiranje in analiziranje rezultatov epikutanih testiranj. V: ZAJC, Baldomir (ur.), TROST, Andrej (ur.). Zbornik devetnajste mednarodne Elektrotehniške in računalniške konference ERK 2010, Portorož, Slovenija, 20.-22. september 2010, (Zbornik ... Elektrotehniške in računalniske konference ERK ...). Ljubljana: IEEE Region 8, Slovenska sekcija IEEE, 2010, zv. B, str. 103-106. [COBISS.SI-ID 14407958]
  • DUGONIK, Bogdan, VUČINIČ DUGONIK, Aleksandra, KOVŠE, Tim, DINEVSKI, Dejan. E-pikutano testiranje, zbiranje in analiza podatkov = Collecting and analyzing results of e-patch testing. V: LESKOŠEK, Branimir (ur.), JUVAN, Peter (ur.). Kongres MI 2010, Zreče, 13. do 15. oktober 2010.Znanje za uspešno ezdravje : zbornik prispevkov z recenzijo. Ljubljana: Slovensko društvo za medicinsko informatiko, 2010, str. 107-113, fotogr., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 65790465]
  • DUGONIK, Bogdan, BREZOČNIK, Zmago. Seed selection algorithms for LFSR test pattern generator in BIST. V: TRONTELJ, Janez (ur.), NOVAK, Franc (ur.), ŠORLI, Iztok (ur.). 43th International Conference on Microelectronics, Devices and Materials and the Workshop on Electronic Testing, September 12. - September 14. 2007, Bled, Slovenia. Proceedings. Ljubljana: MIDEM - Society for Microelectronics, Electronic Components and Materials, 2007, str. 153-158. [COBISS.SI-ID 11648022]
  • DUGONIK, Bogdan, PLENKOVIĆ, Mario. Challenge of new television technologies and their impact on education = Izazov novih televizijskih tehnologija i njihov utjecaj na obrazovanje. V: GALIČIĆ, Vlado (ur.), PLENKOVIĆ, Mario (ur.). 19th International Scientific Conference \"Society and technology 2012 - Dr. Juraj Plenković\", Lovran, Croatia 28.-30. 6. 2012. Društvo i tehnologija 2012. - dr. Juraj Plenković : book of manuscripts : XIX. međunarodni znanstveni skup = XIX. International Scientific Conference, 28.-30. 6. 2012, Lovran. Zagreb: Hrvatsko komunikološko društvo: = Croatian Communication Association, 2012, str. 116. [COBISS.SI-ID 16121622]
  • DINEVSKI, Dejan, KELC, Robi, DUGONIK, Bogdan. Video communication in telemedicine. V: Advances in telemedicine : technologies, enabling factors and scenarios. Rijeka: InTech, 2011, str. 211-232. http://www.intechopen.com/articles/show/title/video-communication-in-telemedicine. [COBISS.SI-ID 66799617]
  • VUČINIČ DUGONIK, Aleksandra, DUGONIK, Bogdan, KALAČ PANDUROVIĆ, Maja, KOVŠE, Tim, VOK, Marko. The use of an information system for collecting and analyzing patch testing results in Slovenia. Contact dermatitis, Sep. 2010, vol. 63, suppl. 1, str. 93. [COBISS.SI-ID 3764543],