dr. Darinka Verdonik

Izredni profesor
prof. slov.

  Univerza v Mariboru
  Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko
  Inštitut za elektroniko in telekomunikacije.
  Koroška cesta 46
  2000 Maribor
  G-202
  ČET., 12:00-14:00

  Docentka doktorica Darinka Verdonik je profesorica slovenščine in dela kot raziskovalka na področju jezikovnih tehnologij, korpusnega jezikoslovja in analize diskurza. Doktorirala je leta 2006. Od leta 2007 je habilitirana za predmetno področje slovenski jezik in je zunanja sodelavka na doktorskem podiplomskem študiju 3. stopnje pri Oddelku za slovanske jezike in književnosti Filozofske fakultete Univerze v Mariboru. Je članica Laboratorija za digitalno procesiranje signalov. Znanstveno je aktivna predvsem na interdisciplinarnih področjih, ki se ukvarjajo z vprašanji govorne komunikacije, bodisi z vidika govornih tehnologij, gradnje jezikovnih virov, korpusnojezikoslovnih raziskav govora ali diskurznih in pragmatičnih vidikov govorne komunikacije. Bila je vodja projekta izdelave konkordančnika za referenčni govorni korpus slovenščine, sodelavka v raznih jezikovnovirnih projektih (gradnje govornih baz, oblikoslovnih in fonetičnih leksikonov ter korpusov) ter aktivna članica raziskovalne skupine Napredne metode interakcij v telekomunikacijah.

  Zbir novejših znanstvenih člankov

  • VERDONIK, Darinka, ZWITTER VITEZ, Ana. Slovenski govorni korpus Gos, (Zbirka Sporazumevanje). 1. izd. Ljubljana: Trojina, zavod za uporabno slovenistiko, 2011. 110 str., ilustr. ISBN 978-961-92983-4-3. [COBISS.SI-ID 259350016]
  • VERDONIK, Darinka, KAČIČ, Zdravko. Pragmatic functions of Christian expressions in spoken discourse. Linguistica (Ljublj.), 2012, letn. 52, str. 267-281, ilustr. [COBISS.SI-ID 50799458]
  • KOSEM, Iztok, VERDONIK, Darinka. Key word analysis of discourses in Slovene speech : differences and similarities. Linguistica (Ljublj.), 2012, letn. 52, str. 309-321, ilustr. [COBISS.SI-ID 50799714]
  • VERDONIK, Darinka, KAČIČ, Zdravko. Označevalci odprte propozicije v govorjenem diskurzu. Slavistična revija. [Tiskana izd.], jan.-mar. 2012, letn. 60, št. 1, str. 79-94, ilustr. http://www.srl.si/sql_pdf/SRL_2012_1_06.pdf. [COBISS.SI-ID 48889442]
  • VERDONIK, Darinka. Teorija mentalnih modelov v raziskovanju pogovora : pot k socio-kognitivnemu modelu pogovora?. Jez. slovst. (Tisk. izd.). [Tiskana izd.], 2011, letn. 56, št. 3/4, str. 93-110, ilustr. [COBISS.SI-ID 16146198]
  • VERDONIK, Darinka. Between understanding and misunderstanding. J. pragmat.. [Print ed.], 2010, vol. 42, iss. 5, str. 1364-1379, doi:10.1016/j.pragma.2009.09.007. [COBISS.SI-ID 13509654]
  • VERDONIK, Darinka. Vpliv komunikacijskih žanrov na rabo diskurznih označevalcev. V: VINTAR, Špela (ur.). Slovenske korpusne raziskave, (Zbirka Prevodoslovje in uporabno jezikoslovje). 1. natis. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2010, str. 88-108, tabele. [COBISS.SI-ID 43111522]
  • VERDONIK, Darinka. Discource markers in Slovenian and their applicability for developing speech-to-speech translation technologies. V: SWAIN, Elizabeth (ur.).Thresholds and potentialities of systemic functional linguistics : multilingual, multimodal and other specialised discourses. Trieste: EUT, 2010, str. 114-130, ilustr. [COBISS.SI-ID 14503190]